RRI Tools

Tools for Responsible Research and Innovation

Основна идеjа коjа стоjи иза проjекта RRI Tools – Сет алата за одговорно истраживање и иновациjе, јесте унапређивање диjалога између науке и друштва, како би се подстакла и оснажила истраживања и иновациjе коjи су у складу са вредностима и потребама друштва.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: ФП7 програм Европске комисиjе

Траjање проjекта: 01/2014 – 12/2016

Саjт проjекта: www.rri-tools.eu

Kонтакт: Добривоје Лале Ерић – dleric@cpn.rs

Координатор

„la Caixa“ Foundation, Шпанија

Партнери

IrsiCaixa, Шпанија

Athena Institute, Free University of Amsterdam, Холандија

Ecsite, Белгија

University College London, Велика Британија

Zentrum fuer soziale innovation, Аустрија

EuroScience, Француска

Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Португал

The European Business and Innovation Centre Network, Белгија

European foundation centre, Белгија

European School Network, Белгија

European business and innovation centre network, Белгија

Bonn Science Shop, Немачка

Fondazione Caripio, Италија

King Baudouin Foundation, Белгија

Fundacja na rzecz nauki polskiej, Пољска

Everis, Шпанија

Experimentarium, Данска

AHHAA Science Center, Естонија

Ellinogermaniki agogi, Грчка

Mobilis Science Center, Мађарска

Science animation midi-pyrenees, Француска

Techmania Science Center, Чешка

Science Gallery Dublin, Ирска

The Ruse Chamber of Commerce and Industry Association, Бугарска

Vetenskap & Allmänhet, Шведска

Центар за промоцију науке, Србија

Oпис проjекта

Свакодневно се суочавамо са броjним изазовима попут климатских промена, неравномерне потрошње природних ресурса, здравља становништва или миграција, на коjе истраживања и иновациjе у великоj мери утичу и могу да пруже значаjан допринос. Европска комисиjа све више истиче концепт одговорног истраживања и иновациjа (енгл. RRI – Responsible Research and Innovation) како би подстакла и оснажила истраживачку делатност и иновациjе коjи одговараjу на изазове друштва на одржив и етички прихватљив начин. Циљ проjекта RRI tools jе обезбеђивање метода за већу укљученост jавности у процес истраживања и иновациjа, као и боља координациjа између различитих група заинтересованих страна у том процесу (научно-истраживачке заjеднице, образовне заjеднице, креатори политика, цивилни сектор и привреда).

Након анализе постоjеће европске истраживачке праксе, дефинисања RRI критериjума и испитивања потреба заинтересованих страна, као финални производ проjекта креиран је сет алата (енгл. RRI Тoolkit) за примену овог концепта. У питању је интернет платформа са обиљем ресурса – примера добрих пракси, водича, упутстава, каталога, база података, резултата и докумената бројних европских па и глобалних проjеката, коjа има за циљ да свим заинтересованим странама помогне у реализациjи идеjе о одговорном истраживању и иновациjама. У последњоj фази проjекта, током 2016. године, широм Европе се спроводе тренинзи, радионице, дебате и друге активности коjе за циљ имаjу заступање идеjе о одговорном истраживању и иновациjама и тренирање свих заинтересованих актера за будућу примену овог алата у пракси.

Улога ЦПН-а

Центар за промоциjу науке jе регионални центар пројекта и координатор свих активности у пет земаља Југоисточне Европе – Хрватска, Црна Гора, Албаниjа, Босна и Херцеговинa, и Србиjа. Током 2016. године, ЦПН у Србиjи и земљама региона, у сарадњи са локалним партнерима и државним институцијама, организује и спроводи тренинге, радионице, трибине и презентације посвећене принципима одговорног истраживања и иновација, односно могућностима коришћења RRI алата у пракси.

SR