SySTEM2020

Connecting Science Learning outside the Classroom

Пројекат SySTEM2020 je фокусиран на учење ван школских учионица, пре свега у домену природних наука и математике (енгл. STEM). Мапирање овакве врсте ваннаставних активности широм Европе, али и процена бројности трансдисциплинарних програма су окосница прављења препорука едукаторима за одржавање сличних програма. Истраживање ће обухватити ђаке узраста од 9 до 20 година из 19 земаља, уз равномерну заступљеност различитог географског и социо- економског статуса. Биће укључене и мањине и заједнице миграната чиме се добија активна мапа која покрива различите постојеће праксе у Европи.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисиjе

Траjање проjекта: 05/2018 – 04/2021

Саjт проjекта: system2020.education 

Контакт: др Бојан Кениг – bkenig@cpn.rs

Координатор

Science Gallery Dublin, School of Education and Learnovate, Ирска

Партнери

Stichting Waag Society, Холандија

Ars Electronica Linz, Аустрија

ECSITE (Association Europeenne Des Expositions Scientifiques Techniques Et Industrielles), Белгија

Aalto Korkeakoulusaatio, Финска

Zentrum Fur Soziale Innovation, Аустрија

Capital of Children, Данска

Zavod Za Kulturo, Umetnost In Izobrazevanje Kersnikova, Словенија

Fondazione Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia Leonardo Da Vinci, Италија

Latra Ee, Грчка

Центар за промоцију науке, Србија

Опис проjекта

Светски економски форум је у извештају предвидео да ће се 65% деце која сада похађају школу у будућности бавити занимањима која тренутно не постоје. Само у претходних 10 година се листа 10 најтраженијих вештина значајно изменила, а у самом врху се налазе вештине као што су решавање комплексних проблема, критичко размишљање и креативност, као кључне у науци, а пре свега у СТЕМ дисциплинама (енгл. STEM – Science, Тechnology, Еngineering, and Мathematics). У овом контексту, главни циљ пројекта SySTEM2020 је да идентификује и опише утицај ваннаставног (неформалног) учења код младих, али и да квантификује њихов утицај на различитим нивоима: појединци, групе, генерације, образовни системи.
Испитивањем и мапирањем различитих модела и пракси које могу да се подведу под заједнички именитељ неформалног учења, пројекат ће пружити препоруке организацијама на националном и међународном нивоу за извођење ваннаставних активности. Процена утицаја неформалног образовања помоћу темељне анализе различитих модела неформалног образовања широм Европе даће такође увид у допринос науке друштву у целини. Анализом интердисциплинарних приступа и сарадњом са испитаницима, учесницима, демонстраторима и едукаторима стећи ће се увид у врлине и мане досадашњих програма и дати препоруке за њихово побољшање. Полазна основа за дефинисање главних изазова у неформалном учењу је укључивање заинтересованих страна, пре свега ученика из различитих области као ко-креатора идеја и концепата неформалног образовања. Као крајњи исход пројекта, предвиђа се прављење система препорука за реализацију активности у оквиру неформалног образовања.

Улога ЦПН-а

ЦПН учествује у свим деловима пројекта. На регионалном нивоу Југоисточне Европе учествује у мапирању различитих модела ваннаставних активности и њиховом међусобном умрежавању. На националном нивоу, задужен је за прављење и праћење
нових ваннаставних активности које се ослањају на самоевалуацију. Центар ће организовати научне кампове у слабије развијеним деловима Србије који иначе немају прилике да буду укључени у образовне моделе попут овог.

SR