IMP>ACT

Хоризонт Европа пројекат IMP>ACT (IMPACT ASSESSMENT FOR ACTION COMPETENCE − Процена утицаја на акционе компетенције) успостављен је са циљем развијања оквира за евалуацију успешности образовања у областима одрживости и климатских промена. Овај евалуациони оквир ће омогућити креаторима политика и доносиоцима одлука, курикулума и пракси за образовање о одрживости и климатским променама да прикупе информације о утицају које постижу, креирајући повратну петљу између истраживања, доносилаца политика и практичара. У идеалном сценарију, овакав приступ ће осигурати да материјали, алати, интервенције и курикулуми остану релевантни, уз активно побољшање квалитета повезаних образовних политика и пракси.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт Европа програм Европске комисиjе

Трајање пројекта: 01/2024 – 12/2027

Сајт пројекта: impactforaction.eu

Контакт: Лена Илић − lilic@cpn.rs

Координатор

Utrecht University, Холандија

Партнери

Karlstad University, Шведска

Keep Sweden Tidy, Шведска

U-Talent, Холандија

University of Vechta, Немачка

DG HochN, Немачка

University of Antwerp, Белгија

Duurzaam EducatiePunt, Белгија

Masaryk University, Чешка Република

Junak Skaut Czesky, Чешка Република

INVALSI, Италија

Центар за промоцију науке

Опис пројекта

IMP>ACT тежи бољем разумевању и пружању препорука о томе како се може измерити оно што ученици стварно науче у области образовања о одрживости и климатским променама. Кључ за постизање овог циља јесте развој и валидација IMP>ACT оквира оцењивања. У његовој основи се налазе концепти акционе компетенције (као кључног мерљивог исхода учења) и акционе оријентације (као кључних особина наставе које покрећу учење). Овакав оквир ће пружити својим корисницима мапу и дефиниције подручја за процену утицаја образовања у областима одрживости и климатских промена, инструменте који могу бити коришћени у таквој процени и показатеље који пружају валидне, поуздане и упоредиве информације. Ово ће бити праћено методологијом за примену процене у праћењу и евалуацији, као и приручником који подржава кориснике у имплементацији оквира на начин прилагођен њиховом специфичном контексту и потребама.
IMP>ACT ће дизајнирати и валидирати оквир оцењивања у кориснички оријентисаном, итеративном приступу кроз интервенције малих размера, које ће затим пратити шест великих студија случаја, одабраних како би обухватиле област трајног учења о одрживости и климатским променама.

Улога ЦПН-а

Центар за промоцију науке руководи радним пакетом 7 који се бави дисеминацијом, комуникацијом и експлоатацијом пројектних активности и резултата. Да би се обезбедила ефикасна дисеминација, употреба и експлоатација алата, знања и искустава, користиће се различити медијски канали, активности умрежавања и методе за укључивање различитих актера и циљних група. ЦПН је израдио визуелни идентитет и веб-страницу пројекта, као део плана дисеминације и екстерних комуникација. Центар је такође и локална тачка пројекта, кроз коју ће се на националном нивоу реализовати све пројектне активности.

SR