Projects

Центар за промоцију науке активно партиципира и аплицира за проjектна финансирања кроз различите ЕУ програме – ФП7, ЛЛП Комениjус, Еразмус+, Креативна Европа, КОСТ, Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа.

EN